Het EVC-traject bestaat uit drie delen: het intakegesprek, het portfolio en het Criteriumgericht interview. Er wordt gestart met een intakegesprek waarin uw doelen worden bepaald. Ook wordt het verdere verloop en het tijdspad van het traject besproken. Vervolgens gaat u in minimaal 6 weken tijd uw digitale portfolio vullen. U draagt relevant bewijsmateriaal aan om aan te tonen dat u over de beoogde competenties beschikt. Een assessor beoordeelt het ingeleverde portfolio. Na beoordeling van het portfolio vindt er een interview plaats. Middels dit interview wordt nagegaan of u daadwerkelijk over de competenties beschikt die u met het portfolio tracht aan te tonen. Te bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden vastgelegd in de eindrapportage.