Klachten kunnen slechts gaan over de praktische kant van de examinering (planning, afname, et cetera). Voor klachten over de technische kant van de examinering (examensoftware, et cetera) dient u zich te wenden tot DUO. Voor klachten over de inhoudelijke kant van de examinering (inhoud van de examenvragen, opbouw van de examens, et cetera) dient u zich te wenden tot het CDFD.

Klachten moeten via ons klachtenformulier worden ingediend. Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze zijn ontvangen binnen 6 weken na het evenement of voorval waarop ze betrekking hebben. Klachten worden afgehandeld door of namens de directie. Indieners van een klacht krijgen binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een reactie, afhankelijk van de aard en de wijze van indienen van de klacht per brief, telefoon of anderszins.